2 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

یکی از کتابخونه های خیلی خوب برای لاگ کردن، کتابخونه ای به اسم serilog هستش.
توسط این کتابخونه تقریبا میتونید تمام کارهایی که مربوط به لاگ کردن هستش رو انجام بدید.
بطور مثال لاگ های خودتون رو بدون نیاز به انجام عملیات پیچیده، با راحت ترین روش در دیتابیس ذخیره کنید.

برای شروع نیاز به نصب کتابخونه های زیر هست:

Serilog
serilog.sinks.mssqlserver

بعد از نصب دو پکیج بالا نیاز به کانفیگ اولیه عملیات لاگ هستش:
اول از همه داکیومنت این کتابخونه رو میتونید در لینک زیر مشاهده کنید:

serilog

داکیومنت پکیج دوم هم در لینک زیر در دسترس هست:

serilog_sinks_mssqlserver

کدهای کلی این آموزش بصورت زیر هستش:

namespace ConsoleTest
{
  class Program
  {
    private const int MaxWcfCall = 500;
    private const string LogTableName = "SerilogWcfConsoleTest";

    private const string LogConnectionString =
      "Server=.;Database=LogDb;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=1qaz@WSX;MultipleActiveResultSets=True;";

    private static Serilog.Core.Logger _logger;
    private static Random _random;

    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        ConfigLogger();

        Console.WriteLine($"start time : {DateTime.Now:O}");

        TestMethod(false, true);

        Console.WriteLine($"end time : {DateTime.Now:O}");
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine(e);
        _logger.Error(e.Message);
      }
      finally
      {
        Log.CloseAndFlush();
      }
    }

    private static void ConfigLogger()
    {
      _random = new Random();

      var columnOpts = new ColumnOptions
      {
        AdditionalColumns = new Collection<SqlColumn>
        {
        	   new SqlColumn
	        {
	          ColumnName = "ThreadId", PropertyName = "ThreadId", DataType = SqlDbType.Int
	        },
	        new SqlColumn
	        {
	          ColumnName = "ManagedThreadId", PropertyName = "ManagedThreadId", DataType = SqlDbType.Int
	        },
           new SqlColumn
           {
            ColumnName = "CallId", PropertyName = "CallId", DataType = SqlDbType.NVarChar
           }
        }
      };

      columnOpts.Store.Remove(StandardColumn.Properties);
      columnOpts.Store.Remove(StandardColumn.MessageTemplate);
      columnOpts.Store.Remove(StandardColumn.Level);
      columnOpts.Store.Remove(StandardColumn.Exception);

      _logger = new LoggerConfiguration()
        .MinimumLevel.Information()
        .WriteTo
        .MSSqlServer(
          connectionString: LogConnectionString,
          columnOptions: columnOpts,
          sinkOptions: new MSSqlServerSinkOptions
          {
            TableName = LogTableName,
            AutoCreateSqlTable = true
          }
        ).CreateLogger();
    }

    private static void TestMethod(int callId)
    {
      for (var i = 0; i < MaxCall; i++)
      {
      	 var caller = callId.ToString("N");
         var threadId = System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess().Threads[0].Id;
         var managedThreadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
 
         _logger.Information(
            "entry ,thread number: {ThreadId}, managed thread id: {ManagedThreadId}, call id: {CallId}",
            threadId, managedThreadId, caller);

        Caller.Instance().MyMethod(callId);

        _logger.Information("exit");
      }
    }
}

در متود ConfigLogger ما کانفیگ های مربوط به لاگر رو انجام دادیم:
قسمت کلی کانفیگ ها بخش LoggerConfiguration هستش
که حالا چون ما نیاز به لاگ کردن در دیتابیس داریم اون رو با MSSqlServer کانفیگ کردیم.
کتابخونه مورد نظر در ساده ترین حالت فقط نیاز به connectionString داره

اگه نیاز به کانفیگ خاصی داشتید هم دست شما کاملا باز هست.
بطور مثال در کد بالا ما چندتا از ستون های پیش فرض رو پاک کردیم و چند ستون جدید اضافه کردیم.
همچنین ما متغیر AutoCreateSqlTable عملیات ساخت تیبل لاگ رو خودکار کردیم.

در نهایت در محلی که نیاز به عملیات لاگ هست، با استفاده از کد زیر، لاگ خودمون رو ثبت کردیم:

 _logger.Information(
            "entry ,thread number: {ThreadId}, managed thread id: {ManagedThreadId}, call id: {CallId}",
            threadId, managedThreadId, caller);

برای مقدار دادن به ستون های جدید که اضافه کردیم، نیاز به آوردن نام اونها در متن لاگ هست.
بطور مثال در کد بالا {ThreadId} قرار داده شده.
نام قرار داده شده هم به حروف بزرگ و کوچک حساس هست.
اگر هم داخل متن نام ستون اضافه شده نباشه مقدار null براش قرار داده میشه.