1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

داده های هم شکل و مشابه، در زمان ویرایش یا ذخیره سازی، با کارایی بیشتری قالب مدیریت هستند.
در زبان .net و دیگر زبان های برنامه نویسی، کالکشن یا مجموعه های مختلفی برای مدیریت داده های هم شکل وجود دارد.
ساختار های داده به دو صورت کلی Generic و Non-Generic وجود دارند. مورد اول بر خلاف مورد دوم Type-Safe می‌باشد، پس عملکرد بهتری دارد.

نوشته شود

دلیل نوع Generic نوع Non-Generic نوع Thread-safe
ذخیره بصورت key/value با قابلیت جستجو سریع بر اساس کلید Dictionary Hashtable ConcurrentDictionary

ReadOnlyDictionary

ImmutableDictionary
دسترسی بر اساس index List Array

ArrayList
ImmutableList

ImmutableArray
استفاده بصورت FIFO Queue Queue ConcurrentQueue

ImmutableQueue
استفاده بصورت LIFO Stack Stack ConcurrentStack

ImmutableStack
دسترسی به ترتیب به آیتم ها LinkedList پیشنهاد نمی شود پیشنهاد نمی شود
دریافت نوتیفیکیشن در زمان افزودن و حذف ObservableCollection پیشنهاد نمی شود پیشنهاد نمی شود
داده های مرتب شده SortedList SortedList ImmutableSortedDictionary

ImmutableSortedSet
مجموعه ای بر اساس توابع ریاضی HashSet

SortedSet
پیشنهاد نمی شود ImmutableHashSet

ImmutableSortedSet

پیچیدگی زمانی

متغیر هزینه استهلاک بدترین زمان غیرقابل تغییر پیچیدگی زمانی
Stack<T>.Push O(1) O(n) ImmutableStack<T>.Push O(1)
Queue<T>.Enqueue O(1) O(n) ImmutableQueue<T>.Enqueue O(1)
List<T>.Add O(1) O(n) ImmutableList<T>.Add O(log n)
List<T>.Item[Int32] O(1) O(1) ImmutableList<T>.Item[Int32] O(log n)
List<T>.Enumerator O(n) O(n) ImmutableList<T>.Enumerator O(n)
HashSet<T>.Add, lookup O(1) O(n) ImmutableHashSet<T>.Add O(log n)
SortedSet<T>.Add O(log n) O(n) ImmutableSortedSet<T>.Add O(log n)
Dictionary<T>.Add O(1) O(n) ImmutableDictionary<T>.Add O(log n)
Dictionary<T> lookup O(1) O(1) – or strictly O(n) ImmutableDictionary<T> lookup O(log n)
SortedDictionary<T>.Add O(log n) O(n log n) ImmutableSortedDictionary<T>.Add O(log n)

مبنع:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/collections/