1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

قبلا در مطلبی دیزاین پترن Singleton معرفی شده بود:

Singleton

یکی از روش‌های بهتر پیاده سازی این نوع کلاس استفاده از Lazy است که استفاده از Lock را غیر ضروری می‌کند.
استفاده از این روش خوبی‌های زیر را دارد:

 • ساده شدن کد و افزایش خوانایی آن
 • ازبین بردن هزینه استفاده از Lock
 • ازبین بردن سربار Init شدن کلاس در زمان‌هایی که به آن نیاز نیست
public sealed class Singleton
{
  private Singleton()
  {
    // Do some initialization here
  }

  public void DoSomething()
  {
    // Do something here
  }
}

private static Lazy<Singleton> lazy = new Lazy<Singleton>(() => new Singleton());

public static Singleton Instance
{
  get
  {
    return lazy.Value;
  }
}
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var singleton = Singleton.Instance;

    singleton.DoSomething();

    // Print the hash code of the instance to verify that it is the same for all threads
    Console.WriteLine("Singleton instance {0}", singleton.GetHashCode());
  }
}

lazy

تگ ها: , ,

دسته بندی ها:

به روز شده در: