1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

فرض کنید نیاز دارید که مقادیر مختلف را از یک List پاک کنید، البته با توجه به حالت‌های مختلف پاک کردن این موارد متفاوت است.
یکی از راه‌ها استفاده از Func است که نمونه آن را در زیر می‌بینید.
توسط این قابلیت می‌توانید شرط خود را در حالت‌های مختلف تعریف کنید و در انتها از آن استفاده کنید.

مشکلی که وجود دارد این است که متود RemoveAll ورودی از نوع Predicate می‌گیرد. برای حل کردن این مشکل نیز می‌توانید شبیه خط آخر بصورت Func(x) استفاده کنید.

void RemovePrevious(Order currentOrder)
{
  Func<Order, bool> func;
  
  if (currentOrder.AccountType == AccountTypeEnum.Others)
  {
    func = x => x.AccountType == AccountTypeEnum.Others && string.Compare(x.Priority,
      currentOrder.Priority, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) <= 0;
  }
  else if (currentOrder.AccountType == AccountTypeEnum.Client)
  {
    func = x => x.AccountType == AccountTypeEnum.Client && string.Compare(x.Priority,
      currentOrder.Priority, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) <= 0;
  }
  else
  {
    func = x =>
      string.Compare(x.Priority, currentOrder.Priority, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) <= 0;
  }
  
  _orders.RemoveAll(x => func(x));
}