1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

بصورت پیش‌فرض در صورتی که از Bulk در دیتابیس استفاده کنید، Constraint جدول مورد نظر قبل از عمل Insert پاک شده و پس از اتمام بصورت اتومات ساخته می‌شوند.
پس باید کاربر فراخوانی کننده دسترسی Alter Table را داشته باشد. در غیر این صورت با خطا مواجه می‌شوید.
راه حل پاک کردن این constraint ها یا دادن دسترسی مورد نظر به کاربر است.

نمونه متن خطا :

Bulk copy failed. User does not have ALTER TABLE permission on table 'dbo.Table'. ALTER TABLE permission is required on the target table of a bulk copy operation if the table has triggers or check constraints, but 'FIRE_TRIGGERS' or 'CHECK_CONSTRAINTS' bulk hints are not specified as options to the bulk copy command.</Message>
  <Source>.

check_constraints

sqlbulkcopy

sqlbulkcopyoptions