1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

این تابع که از نوع Window Function است، برای دریافت اولین سطر در حالت Ordered Partition استفاده می‌شود.

بطور مثال فرض کنید یک جدول سفارشات و یک جدول خطاهای سفارشات دارید و می‌خواهید به ازای هر سفارش آخرین خطا را نیز نشان دهید.
در این حالت می‌توانید این تابع استفاده کنید.

روش استفاده نیز بصورت زیر است:

SELECT DISTINCT od.Id,
        od.CreationDate,
        od.CustomerId,
        od.UserId,
        od.InstrumentId,
        od.Side,
        od.Price,
        od.Quantity,
        od.Status,
        od.Tags,
        COUNT(ode.Id) OVER (PARTITION BY od.Id)                   AS ErrorCount,
        FIRST_VALUE(ode.Description) OVER (PARTITION BY od.Id ORDER BY ode.Id DESC) AS ErrorDescription,
        FIRST_VALUE(ode.CreationDate) OVER (PARTITION BY od.Id ORDER BY ode.Id DESC) AS ErrorCreationDate
FROM [trm].[OrderDraft] od
     LEFT JOIN [trm].[OrderDraftError] ode ON ode.OrderDraftId = od.Id
WHERE od.UserId = @UserId
 AND od.Status < 5;

در کد بالا توسط COUNT تعداد خطاها به ازای هر سفارش و توسط FIRST_VALUE آخرین خطا هر سفارش را بدست آورده ایم.

به موارد PARTITION BY و ORDER BY دقت کنید که اولی با توجه به شناسه جدول سفارشات و دومی بر اساس شناسه جدول خطاها است.

نمونه مثال دیگر برای دریافت ارزانترین کالا:

SELECT Name, ListPrice,  
    FIRST_VALUE(Name) OVER (ORDER BY ListPrice ASC) AS LeastExpensive  
FROM Production.Product 
WHERE ProductSubcategoryId = 10; 

نمونه مثال دیگر برای دریافت کارمندان با کمترین ساعت مرخصی با شغل یکسان:

SELECT JobTitle, LastName, VacationHours,  
    FIRST_VALUE(LastName) OVER (PARTITION BY JobTitle  
                  ORDER BY VacationHours ASC 
                  ROWS UNBOUNDED PRECEDING 
                 ) AS FewestVacationHours 
FROM HumanResources.Employee AS e 
INNER JOIN Person.Person AS p  
  ON e.BusinessEntityId = p.BusinessEntityId 
ORDER BY JobTitle; 

اگر از PARTITION BY برای این تابع استفاده نشود، این تابع تمام موارد را در یک پارتیشن حساب می‌کند.

اطلاعات بیشتر : first value