1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

این دستور شبیه به WHERE عمل می‌کند با این تفاوت که دستور HAVING می‌تواند همراه با aggregate functions استفاده شود.
این دستور بیشتر مواقع همراه با GROUP BY استفاده می‌شود و نتیجه آن را فیلتر می‌کند.

نمونه استفاده:

SELECT OrderKey,
    SUM(Amount) AS TotalSales
FROM MyTable
GROUP BY OrderKey
HAVING SUM(Amount) > 50000
ORDER BY OrderKey;

یک مثال دیگر:

SELECT
  CustomerId,
  YEAR (OrderDate),
  COUNT (OrderId) OrderCount
FROM
  sales.orders
GROUP BY
  CustomerId,
  YEAR (OrderDate)
HAVING
  COUNT (OrderId) >= 2
ORDER BY
  CustomerId;

اگر یک aggregate function در بخش SELECT بیاید، حتما باید آن را در بخش HAVING هم بیاوردی. همانند مثال بالا که تابع COUNT آمده است.

دلیل استفاده از این دستور این است که بطور مثال نمی‌توان بصورت زیر از دستور COUNT استفاده کرد:

SELECT
  CustomerId,
  COUNT (OrderId) OrderCount
FROM
  sales.orders
WHERE COUNT(OrderId) > 100  
GROUP BY
  CustomerId
ORDER BY
  CustomerId;

یک مثال دیگر می‌تواند بصورت زیر باشد که می‌خواهیم لیست مشتریانی که جمع سفارش آنها بیشتر از 100000 است را پیدا کنیم، برای این کار می‌توان بصورت زیر عمل کرد:

SELECT Customer,
    SUM(OrderPrice)
FROM Orders
GROUP BY Customer
HAVING SUM(OrderPrice) > 2000

اطلاعات بیشتر:
having

دستور HAVING بر روی فقط برروی دیتا grouped شده اعمال می‌شود اما دستور where بر روی دیتای تکی:

Use HAVING and WHERE Clauses in the Same Query