2 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

یکی از امکانات خوب دیتابیس SQL Server امکان پاس دادن لیست به عنوان ورودی به یک stored procedure است که کار شما را برای مواقعی که نیاز به پاس دادن تعداد زیادی پارامتر به SP دارید و یا از قابلیت Bulk Insert می‌خواهید استفاده کنید، راحت می‌کند.
کتابخانه Dapper بصورت پیش فرض قابلیت Bulk Insert را ندارد که بجای آن می‌توانید از روش گفته شده در این آموزش استفاده کنید.
همچنین مقایسه این دو امکان را می‌توانید در لینکی که در انتها آمده، مشاهده کنید.

برای این کار نیاز است که ابتدا یک user defined table type بسازید که روش ساخت آن بصورت زیر است که در آن شبیه ساخت یک جدول، Property های آن را مشخص می‌کنید.

CREATE TYPE [dbo].[UserDefinedSetting] AS TABLE
(
  [UserId] INT,
  [Scope] VARCHAR(50),
  [Key]  VARCHAR(255),
  [Value] VARCHAR(200)
);

اکنون کافی است Type ساخته شده در بالا را به عنوان ورودی به SP خود بدهید.
اکنون از آن ورودی می‌توانید به صورت یک جدول عادی در SP خود استفاده کنید.
بطور مثال در کد زیر تیبل اصلی با پارامتر ورودی Join زده شده است تا برای آپدیت کردن و یا ایجاد سطر جدید در دیتابیس استفاده شود.

CREATE PROCEDURE [dbo].[SpSetOrUpdateUserSetting] @Settings UserDefinedSetting READONLY
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;

  UPDATE [dbo].UserSetting
  SET [Value] = s.[Value]
  FROM [dbo].Usersetting us
       JOIN
     @Settings s
     ON us.[UserId] = s.[UserId]
       AND us.[Scope] = s.[Scope]
       AND us.[Key] = s.[Key];

  INSERT INTO [dbo].UserSetting(UserId, Scope, [Key], [Value])
  SELECT s.[UserId], s.[Scope], s.[Key], s.[Value]
  FROM @Settings s
       LEFT JOIN [dbo].Usersetting us
            ON us.[UserId] = s.[UserId]
              AND us.[Scope] = s.[Scope]
              AND us.[Key] = s.[Key]
  WHERE us.[Id] IS NULL;
END

برای پاس دادن این پارامتر به SP ساخته شده نیز کافی است بصورت زیر عمل کنید.
در کد زیر از Dapper برای ارتباط با دیتابیس استفاده شده است که ورودی متود یک لیست می‌باشد.
ابتدا یک DataTable با ستون های user defined table type که در ابتدا ساخته شده بود، ایجاد شده است.
سپس مقادیر لیست ورودی به آن اضافه شده است.
در انتها جدول ساخته شده به عنوان پارامتر تعیین شده است.
نکته مهم در این قسمت Settings است که باید همنام با پارامتر ورودی SP که @Settings است، باشد.
همچنین UserDefinedSetting نیز باید همنام با user defined table type باشد.

private string Schema { get; } = "trm";
private const string UserDefinedSetting ="UserDefinedSetting";

public async Task<bool> SetOrUpdateSettings(List<Models.UserSetting> settings) 
{
  var procedure = $"[{Schema}].[SpSetOrUpdateUserSetting]";

  var data = new DataTable();
  data.Columns.Add(nameof(Models.UserSetting.UserId));
  data.Columns.Add(nameof(Models.UserSetting.Scope));
  data.Columns.Add(nameof(Models.UserSetting.Key));
  data.Columns.Add(nameof(Models.UserSetting.Value));

  foreach (var setting in settings)
  {
    data.Rows.Add(setting.UserId, setting.Scope, setting.Key, setting.Value);
  }

  var param = new
  {
    Settings = data.AsTableValuedParameter($"{Schema}.{UserDefinedSetting}")
  };

  var result = await Connection.ExecuteScalarAsync<bool>(procedure, param,
      commandType: CommandType.StoredProcedure);

  return true;
}

اطلاعات بیشتر:

microsoft

microsoft

dapper