1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

CREATE TABLE Grades
(
  [Student] NVARCHAR(50),
  [Subject] NVARCHAR(50),
  [Marks]  INT
)
GO

INSERT INTO Grades
VALUES ('ali', 'Mathematics', 20),
    ('ali', 'Science', 16),
    ('ali', 'Geography', 18),
    ('mohammad', 'Mathematics', 10),
    ('mohammad', 'Science', 18),
    ('mohammad', 'Geography', 17)
GO
ALTER TABLE Grades
  ADD
    DateOfEvent datetime2 NULL
INSERT INTO Grades (Student, Subject, Marks, DateOfEvent)
VALUES ('ali', 'Mathematics', 14, GETDATE())
CREATE PROCEDURE dbo.DynamicPivotTableInSql @ColumnToPivot NVARCHAR(255),
                      @ListToPivot  NVARCHAR(255)
AS
BEGIN
  SELECT *
  FROM (SELECT [Student],
         [Subject],
         [Marks]
     FROM Grades
     ) StudentResults
       PIVOT (
       AVG([Marks])
       FOR @ColumnToPivot
       IN (@ListToPivot)
       ) AS PivotTable
END

تگ ها: , ,

دسته بندی ها:

به روز شده در: