1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

گاهی مواقع در SP های نوشته شده شما نیاز به دریافت یک لیست دارید. بطور مثال میخواهید فقط مطالبی که در چند دسته بندی خاص هستند را دریافت کنید.
برای این کار میتوانید شناسه دسته های مورد نظر را با یک کاراکتر بطور مثال (,) از هم جدا کرده و در قالب یک string ارسال کنید.
برای اینکه در SP دوباره متن ارسال شده را به را به شناسه های مورد نظر تبدیل کنید، راحت ترین راه استفاده از TempTable میباشد.
برای این کار میتوان بصورت زیر عمل کرد:

CREATE TABLE #TmpTable
	(
		Id INT NOT NULL
	);

IF (@MarketIds IS NOT NULL)
	BEGIN
		INSERT INTO #TmpTable
      SELECT value
      FROM STRING_SPLIT(@CustomId, ',');
   END

و در قسمت شرط کوئری SELECT کد زیر را وارد کرد:

WHERE (@MarketIds IS NULL OR (S.MarketId IN (SELECT Id
                       FROM #TmpTable)));

اما روش بالا بصورت بهنیه نمیباشد و کمی سربار اضافه دارد.
روش بهینه استفاده از یک function بصورت زیر میباشد که توسط خود دیتابیس کوئری پلن آن مدیریت میشود و بصورت بهینه اجرا میشود.

CREATE FUNCTION [dbo].[FnStringToTable](
  @InputString Varchar(max),
  @SeparatedChar CHAR(1)
)
  RETURNS @Table TABLE
          (
            ColumnData VARCHAR(100)
          )
AS
BEGIN
  IF RIGHT(@InputString, 1) <> @SeparatedChar
    SELECT @InputString = @InputString + @SeparatedChar;

  DECLARE @Pos BIGINT,
      @OldPos BIGINT
    SELECT @Pos = 1,
      @OldPos = 1;

  WHILE @Pos < LEN(@InputString)
    BEGIN
      SELECT @Pos = CHARINDEX(@SeparatedChar, @InputString, @OldPos);

      INSERT INTO @Table
      SELECT LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(@InputString, @OldPos, @Pos - @OldPos))) Col001;

      SELECT @OldPos = @Pos + 1;
    END

  RETURN
END
GO

برای استفاده از این کد نیز کافی است بصورت زیر عمل کرد:

 SELECT * FROM
	dbo.MyTable AS m WITH (NOLOCK) LEFT JOIN
   dbo.FnStringToTable(@CustomId, ',') AS s ON m.CategoryId = s.ColumnData

لازم به ذکر است که در SQL نیاز به تغییر نوع متغیر نمیباشد. بطور مثال در کدهای بالا CategoryId از نوع INT میباشد اما خروجی فانکشن از نوع VARCHAR اما کد بدرستی کار میکند.