1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

اگر می‌خواستید فایل‌های خود را از LF به CRLF و یا برعکس تغییر دهید می‌توانید از دستورات زیر استفاده کنید:

ابتدا در پوشه‌ای که می‌خواهید تغییرات را انجام دهید توسط cmd و دستور git init یک پروژه گیت ایجاد کنید.
سپس تمام فایل‌ها را commit کنید.
دقت کنید که اگر از قبل فایل‌ها در گیت موجود بودند هم نباید هیچ تغییر بازی داشته باشید و باید همه تغییرات را کامیت کنید.

اکنون در پوشه اول پروژه cmd را باز کنید و دستور زیر را وارد کنید.

git config core.autocrlf false

اگر می‌خواستید از LF به CRLF بروید دستور بالا باید false باشد.
اگر می‌خواستید از CRLF به LF بروید دستور بالا باید true باشد.

اکنون دو دستور زیر را به ترتیب وارد کنید تا تمام فایل‌های شما تغییر کنید.

git rm --cached -r .

در دستور بالا به . دقت کنید.

git reset --hard

more info