1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

در صورتی که نیاز داشتید تا لیست تمام نرم افزارهای نصب شده بر روی سیستم عامل ویندوز خود را بدست بیاورید، می‌توانید از تکه کد زیر استفاده کنید.

کافی است PowerShell را بصورت Admin اجرا کنید و دستور زیر تا خروجی مورد نظر نشان داده شود.
برای نمایش تمام ستون‌ها بهتر است PowerShell را بصورت FullScreen کنید تا تمام اطلاعات نمایش داده شود.
برای کپی هم کافی است تمام موارد را Drag کنید و سپس با Ctrl+C آن را کپی کنید.

Get-ItemProperty HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Format-Table AutoSize

در صورتی که در زمان اجرا کد بالا با خطا مواجه شدید کافی است دستور زیر را هم اجرا کنید.

Set-ExecutionPolicy Unrestricted

با CMD هم می‌توانید عملیات بالا را انجام دهید البته با توجه به تست‌های انجام شده خروجی مورد نظر تمام نرم افزارها را نشان نمی‌دهد.
ابتدا CMD را بصورت Admin اجرا کنید و سپس دستور زیر را وارد کنید:

WMIC

سپس دستور زیر را وارد کنید تا پس از مدتی لیست نرم افزارها در فایل گفته شده در دستور ذخیره شود.

/output:C:\InstallList.txt product get name,version