1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

در صورتی که در کد خود کلاسی دارید که از IDisposable ارث‌بری کرده باشد :

namespace DisposeChecker;

public sealed class TraceLogger : IDisposable
{
  private string _activity = "none";

  public TraceLogger()
  {
    _activity = "ctor";
    Console.WriteLine(_activity);
  }

  public void Dispose()
  {
    _activity = "dispose";
    Console.WriteLine(_activity);
  }
}

و بصورت using از آن در کد خود استفاده کرده باشید:

using DisposeChecker;

Console.WriteLine("Hello, World!");

using (new TraceLogger())
{
  Console.WriteLine("in using");

  try
  {
    Console.WriteLine("in try");

    throw new Exception("1");
  }
  catch (Exception e)
  {
    Console.WriteLine("in catch");
  }

  try
  {
    Console.WriteLine("in try 2");
    
    throw new Exception("2");
  }
  catch (Exception e)
  {
    Console.WriteLine("in catch2");

    throw;
  }
}

Console.WriteLine("end");

در صورتی که در کد خود به خطا بخورید و آن را به لایه‌های بالایی هم ارسال کرده باشید باز هم متود Dispose فراخوانی می‌شود و نیازی به استفاده از finally در کد برای فراخوانی آن نیست.
بطور مثال در کد بالا در هر صورت dispose در کنسول نوشته می‌شود.

در واقع کلاس IDisposable به کد زیر تبدیل می‌شود:

var tracer = new TraceLogger();
try
{
 DoSomethingWith(tracer);
}
finally
{
  ((IDisposable)tracer).Dispose();
}