4 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

using Utf8Json;

var data = JsonSerializer.ToJsonString(message);
base.SendByRoutingKey(data, $"{_routingKeyPrefix}.{message.CustomerCode}");
protected void SendByRoutingKey(string message, string routingKey)
{
  if (_shouldSend)
  {
    _properties.Timestamp = new AmqpTimestamp(DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeSeconds());

    _channel.BasicPublish(_exchange,
      routingKey,
      _properties,
      Encoding.UTF8.GetBytes(message));

    if (_isPublisherConfirm && !_channel.WaitForConfirms(TimeSpan.FromSeconds(TimoutForReceivingAckInSeconds)))
    {
      throw new TimeoutException($"Publisher confirms timed out for the Message: {message}");
    }
  }
}
public static void Make()
{
  var channel = Connection.CreateModel();

  //MyQueue Config
  channel.ExchangeDeclare(
    exchange: Configs.MyExchange,
    type: "x-consistent-hash",
    durable: bool.Parse(Configs.IsDurableExchange),
    autoDelete: bool.Parse(Configs.IsAutoDeleteExchange)
  );

  //UnhandledMyQueue Config
  channel.ExchangeDeclare(
    exchange: Configs.UnhandledMyExchange,
    type: "fanout",
    durable: bool.Parse(Configs.IsDurableExchange),
    autoDelete: bool.Parse(Configs.IsAutoDeleteExchange)
  );

  channel.QueueDeclare(
    Configs.UnhandledMyQueue,
    bool.Parse(Configs.IsDurableQueue),
    bool.Parse(Configs.IsExclusiveQueue),
    bool.Parse(Configs.IsAutoDeleteQueue),
    new Dictionary<string, object>
    {
      { "x-dead-letter-exchange", Configs.DeadLetterExchange },
    });

  channel.QueueBind(
    Configs.UnhandledMyQueue,
    Configs.UnhandledMyExchange,
    string.Empty);

  //DeadLetterQueue Config
  channel.ExchangeDeclare(
    exchange: Configs.DeadLetterExchange,
    type: "fanout",
    durable: bool.Parse(Configs.IsDurableExchange),
    autoDelete: bool.Parse(Configs.IsAutoDeleteExchange));

  channel.QueueDeclare(
    Configs.DeadLetterQueue,
    bool.Parse(Configs.IsDurableQueue),
    bool.Parse(Configs.IsExclusiveQueue),
    bool.Parse(Configs.IsAutoDeleteQueue),
    new Dictionary<string, object>
    {
      { "x-dead-letter-exchange", Configs.UnhandledMyExchange },
      { "x-message-ttl", 180_000 }
    });

  channel.QueueBind(
    Configs.DeadLetterQueue,
    Configs.DeadLetterExchange,
    string.Empty);

  channel.Dispose();
}
public static void AddNewQueue(string queueName)
{
  var channel = Connection.CreateModel();

  channel.QueueDeclare(
      queueName,
      bool.Parse(Configs.IsDurableQueue),
      bool.Parse(Configs.IsExclusiveQueue),
      bool.Parse(Configs.IsAutoDeleteQueue),
      new Dictionary<string, object>
      {
        { "x-dead-letter-exchange", Configs.UnhandledMyExchange },
        { "x-message-ttl", Configs.MyQueueTTL}
      });

  // 1 for routing key is because we use consistent-hash exchange
  channel.QueueBind(
    queueName,
    Configs.MyExchange,
    "1");

  channel.Dispose();
}
var queueName = $"{Configs.MyQueuePrefix}.{Environment.MachineName}.{GetServiceName()}";
// MyQueue.S2-ST-WM.MyAgentRunner

AddNewQueue(queueName);

private string GetServiceName()
{
  var processId = Process.GetCurrentProcess().Id;
  var query = "SELECT * FROM Win32_Service WHERE ProcessId = " + processId;
  var searcher = new System.Management.ManagementObjectSearcher(query);

  foreach (var queryObj in searcher.Get())
  {
    return queryObj["Name"].ToString();
  }

  return processId.ToString();
}
// Parent
namespace RabbitmqDetector
{
  public abstract class RabbitMqMultiThreadDetector : IQueueDetector
  {
    private readonly IModel _channel;
    private readonly object _lockObject = new object();
    private readonly RabbitMqDetectorConfig _config;
    private readonly EventingBasicConsumer _consumer;
    private readonly IConnection _connection;
    private readonly List<QueueProcessor> _processors;
    private int _nextProcessor = 0;

    protected RabbitMqMultiThreadDetector(RabbitMqDetectorConfig config, int threadCount)
    {
      _config = config;
      if (_config == null)
        throw new ApplicationException("RabbitMQ configuration is missing.");

      var connectionFactory = new ConnectionFactory
      {
        UserName = _config.Username,
        Password = _config.Password,
        AutomaticRecoveryEnabled = _config.AutomaticRecoveryEnabled,
        RequestedConnectionTimeout = TimeSpan.FromMilliseconds(2000)
      };

      var endpoints = ConvertHostNames(_config.HostNames)
        .Select(item => new AmqpTcpEndpoint(item.Name, item.Port))
        .ToList();

      _connection = connectionFactory.CreateConnection(endpoints);
      _channel = _connection.CreateModel();

      _channel.BasicQos(0, _config.PrefetchCount, false);
      _consumer = new EventingBasicConsumer(_channel);
      _consumer.Received += HandleReceivedInternal;

      _processors = new List<QueueProcessor>(threadCount);
      for (var i = 0; i < threadCount; i++)
      {
        var processor = new QueueProcessor(HandleReceived);
        _processors.Add(processor);
      }
    }

    protected void Ack(BasicDeliverEventArgs result)
    {
      lock (_lockObject)
      {
        _channel.BasicAck(result.DeliveryTag, false);
      }
    }

    protected void Nack(BasicDeliverEventArgs result)
    {
      lock (_lockObject)
      {
        _channel.BasicNack(result.DeliveryTag, false, false);
      }
    }

    public void Start()
    {
      try
      {
        _channel.BasicConsume(_config.Queue, false, _consumer);
      }
      catch (Exception exception)
      {
        _logger.Critical("Error on starting RabbitMqMessageConsumer", exception);
      }
    }

    protected abstract void HandleReceived(BasicDeliverEventArgs result);

    private void HandleReceivedInternal(object model, BasicDeliverEventArgs result)
    {
      // _nextProcessor go to _processors.Count and then be zero (example 64 % 64 = 0)
      _nextProcessor = (_nextProcessor + 1) % _processors.Count;
      _processors[_nextProcessor].ProcessMessage(result);
    }

    protected virtual void HandleException(Exception exp)
    {
      ConsoleWriter.WriteIfUserInteractive(exp);
      ConsoleWriter.WriteIfUserInteractive(exp.StackTrace);
      RepoContext.Instance.Log4Repo.Critical(exp);
    }

    public virtual void Dispose()
    {
      if (_channel?.IsOpen == true && _consumer != null)
      {
        _channel.BasicCancel(_consumer.ConsumerTags[0]);
      }

      _channel?.Dispose();
      _connection?.Dispose();
    }

    public virtual void Stop()
    {
      Dispose();
      foreach (var processor in _processors)
      {
        processor.Stop();
      }
    }

    private static List<RabbitEndpoint> ConvertHostNames(string hostNames)
    {
      var hosts = hostNames.Split(',');
      return hosts.Select(h => new RabbitEndpoint(h)).ToList();
    }
  }
}
//Child
protected override void HandleReceived(BasicDeliverEventArgs result)
{
  var counter = 0;
  try
  {
    var message = Encoding.UTF8.GetString(result.Body.ToArray());

    if (string.IsNullOrEmpty(message))
      throw new ArgumentNullException("Message", "Message cannot be null or empty.");

    while (counter < RetryCount)
    {
      var isSuccess = false;

      var myDto = JsonSerializer.Deserialize<MyDto>(message);
      isSuccess = ProcessMessage(myDto);

      if (isSuccess)
      {
        counter = 0;
        Ack(result);
        return;
      }

      counter++;
      if (counter != RetryCount)
      {
        Thread.Sleep(WaitInReprocessOnMilliSecond);
      }
    }

    _logger.Critical("Error in Detector", $"Message could not be processed after 3 times and sent to UnhandledMyQueue. data: {message}");

    counter = 0;
    Nack(result);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    Nack(result);
    HandleException(ex);
  }
}
//UnhandledDetector
namespace UnhandledDetector
{
  public class UnhandledDetector : RabbitMqDetector
  {
    private readonly Facade _facade;
    private const int RetryCount = 3;

    public UnhandledDetector(RabbitMqDetectorConfig config) : base(config)
    {
      _facade = new Facade();
    }

    protected override void HandleReceived(object model, BasicDeliverEventArgs result)
    {
      var xDeathCount = 0;
      try
      {
        ReviseTopology(result);

        xDeathCount = GetXDeathCount(result);
        var message = Encoding.UTF8.GetString(result.Body.ToArray());

        if (string.IsNullOrEmpty(message))
          throw new ArgumentNullException("Message", "Message cannot be null or empty.");

        var myDto = JsonSerializer.Deserialize<MyDto>(message);

        if (xDeathCount < RetryCount)
        {
          var isSuccess = ProcessMessage(myDto);

          if (isSuccess)
          {
            Channel.BasicAck(result.DeliveryTag, false);
            return;
          }

          if ((xDeathCount + 1) != RetryCount)
          {
            Channel.BasicNack(result.DeliveryTag, false, false);
            return;
          }

          Channel.BasicAck(result.DeliveryTag, false);

          _logger.Critical("Error in UnhandledDetector", $"Message could not be closed after 3 times try and was discarded. Message: {message}");
        }
        else
        {
          //طبیعتا کد نباید وارد این بلاک بشود ولی برای اطمینان، در اینجا هم یک اَک ارسال میکنیم تا مطمئن شویم که پیام پاک میشود.
          Channel.BasicAck(result.DeliveryTag, false);
          _logger.Error("Message discarded because xDeathCount >= RetryCount.");
        }
      }
      catch (FieldAccessException e)
      {
        Channel.BasicAck(result.DeliveryTag, false);
        _logger.Error("Message discarded because the header cannot be processed properly.", e);
      }
      catch (Exception e)
      {
        HandleException(e);
        if (xDeathCount < RetryCount)
        {
          Channel.BasicNack(result.DeliveryTag, false, false);
        }
        else
        {
          Channel.BasicAck(result.DeliveryTag, false);
          _logger.Error("Message Discarded.", e);
        }
      }
    }

    private void ReviseTopology(BasicDeliverEventArgs result) 
    {
      var firstDeathQueue = result.BasicProperties.Headers.FirstOrDefault(c => c.Key == "x-first-death-queue");

      if (firstDeathQueue.Value is byte[] queueBytes)
      {
        var queue = Encoding.UTF8.GetString(queueBytes);
        try
        {
          using (var channel = Connection.CreateModel())
          {
            var consumerCount = channel.ConsumerCount(queue);

            if (consumerCount <= 0)
            {
              channel.QueueUnbind(queue, Configs.MyExchange, "1", null);
            }
            channel.QueueDelete(queue, true, true);
          }
        }
        catch (Exception e)
        {
          _logger.Critical(e);
        }
      }
    }

    private int GetXDeathCount(BasicDeliverEventArgs result)
    {
      var value = 0;
      try
      {
        if (result.BasicProperties.Headers.ContainsKey("x-death"))
        {
          _ = result.BasicProperties.Headers.TryGetValue("x-death", out var xDeathPropertyValue);

          var a = (List<object>)xDeathPropertyValue;
          var b = (Dictionary<string, object>)a[0];
          var queue = Encoding.UTF8.GetString((byte[])b["queue"]);
          var count = 0;

          if (queue == Configs.DeadLetterQueue)
          {
            count = (int)b["count"];
          }
          else
          {
            count = 0;
          }

          value = Convert.ToInt32(count);
        }

        return value;
      }
      catch (Exception e)
      {
        throw new FieldAccessException("ex on GetXDeathCount", e);
      }
    }

    private bool ProcessMessage(MyDto myDto)
    {
      try
      {
        _facade.CloseMessage(myDto);
        return true;
      }
      catch (Exception e)
      {
        _logger.Critical("Exception in Facade Close", e);
        return false;
      }
    }
  }
}

rabbitmq_consistent_hash_exchange