1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

برای یکی از پروژه‌های شخصی نیاز به ویرایش فایل PSD توسط کد بود تا نیاز به ویرایش دستی آن فایل و خروجی گرفتن از آن نباشد.
بدین منظور با کتابخانه Aspose.PSD آشنا شدم که البته نسخه اصلی آن بیشتر موارد را فقط در نسخه پولی پشتیبانی می‌کرد.
با کمی جستجو نسخه رایگان آن را پیدا کردم و با استفاده از داکیومنت خود کتابخانه کد زیر را پیاده سازی کردم. این کد فایل PSD را می‌خواند و سپس با توجه به کانفیگی که به آن در فایل Data.json داده شده است موارد مورد نظر را ویرایش می‌کند و در نهایت خروجی عکس آن را ذخیره می‌کند.

aspose.com
example
nuget

using System.Text.Json;
using Aspose.PSD;
using Aspose.PSD.FileFormats.Psd;
using Aspose.PSD.FileFormats.Psd.Layers;
using Aspose.PSD.ImageOptions;
using PsdEditor;

try
{
  Console.WriteLine("Start");

  new License().SetLicense("File/" + "License" + ".txt");

  await using var openStream = File.OpenRead("File/" + "data" + ".json");
  var data = await JsonSerializer.DeserializeAsync<Data>(openStream);

  if (data is null) throw new AggregateException("not valid data");

  var items = data.ToDictionary();

  using var psdImage = (PsdImage)Image.Load("File/" + "File" + ".psd");

  foreach (var layer in psdImage.Layers)
  {
    if (layer is TextLayer textLayer)
    {
      var isExist = items.TryGetValue(layer.DisplayName, out var item);

      if (isExist)
      {
        textLayer.UpdateText(item);
      }
    }
  }

  Directory.CreateDirectory("Result");
  psdImage.Save("Result/" + "FileResult" + ".png", new PngOptions());
  psdImage.Save("Result/" + "FileResult" + ".jpg", new JpegOptions());

  Console.WriteLine("Finish");
}
catch (Exception e)
{
  Console.WriteLine(e);
}

github.com/MHKarami97/PsdEditor

تگ ها: , ,

دسته بندی ها:

به روز شده در: