1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

یکی از پروژه‌های خوب که برای پیاده سازی Api GateWay وجود دارد، پروژه Ocelot است که تقریبا تمام امکانات مورد نیاز شما را فراهم می‌کند.

Ocelot

یکی از امکاناتی که احتمالا به آن نیاز پیدا خواهید کرد، امکان داشتن کانفیگ‌های مختلف برای محیط‌های مختلف است. در داکیومنت خود این کتابخانه توضیح مناسبی برای پیاده سازی این امکان داده نشده است که در ادامه روش پیاده سازی آن آمده است.

configuration

ابتدا لازم است شبیه کد زیر محل کانفیگ‌های مورد نظر را به کتابخانه معرفی کنید:

public static void ConfigureOcelot(this ConfigurationManager configuration, WebApplicationBuilder builder)
{
  if (builder is null)
  {
    throw new ArgumentException("not valid builder", nameof(builder));
  }

  _ = configuration.AddOcelot($"Routes/{builder.Environment.EnvironmentName}", builder.Environment);

  _ = builder.Configuration
    .SetBasePath(builder.Environment.ContentRootPath)
    .AddJsonFile("ocelot.json", optional: false, reloadOnChange: true);
}

سپس کافی است در پوشه Routes به تعداد محیط‌هایی که نیاز دارید فایل کانفیگ درست کنید:

 • Routes
  • Staging
   • ocelot.sys.Staging.json
   • ocelot.otherSys.Staging.json
  • Prod
   • ocelot.sys.Prod.json
   • ocelot.otherSys.Prod.json

نمونه کد روش گفته شده هم در آدرس زیر در دسترس است. با استفاده از این روش به راحتی به ازای سیستم‌های مختلف و محیط‌ها می‌توانید فایل کانفیگ داشته باشید.

github.com/MHKarami97/ApiGatewayOcelot