1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

اگر در دیتابیس خود جدولی دارید که ستون آن Identity نیست و باید بصورت دستی وارد شود، برای فعال کردن این قابلیت در EntityFrameWork کافی است موارد زیر را به کانفیگ آن جدول اضافه کنید:

public MyEntityConfig()
{
  ToTable("MyEntity", "dbo");
  HasKey(x => x.Id);
  Property(x => x.Id).IsRequired();
  Property(x => x.Id).HasDatabaseGeneratedOption(DatabaseGeneratedOption.None);
}

و یا:

using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;

public class MyEntity
{
  [Key, Required]
  [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.None)]
  public int Id { get; set; }

  public DateTime StartDate { get; set; }

  p