1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

در یکی از مطالب قبلی وبلاگ چگونگی ارسال پیام‌ها به DeadLetter آموزش داده شد:

dead_letter_on_rabbitmq

فرض کنید قبل از ارسال پیام‌ها به DeadLetter می‌خواهید پیام‌ها را حداقل به یک تعداد مشخص پردازش کنید. برای انجام این کار می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

_consumer.Received += (model, result) =>
{
  try
  {
    var message = Encoding.UTF8.GetString(result.Body.ToArray());

    // Do some work on message
    var isSuccessful = Received.Invoke(message);

    if (isSuccessful)
    {
      counter = 0;

      _channel.BasicAck(result.DeliveryTag, false);

      return;
    }

    if (counter > config.RequeueMessageRetryCount)
    {
      counter = 0;

      // Requeue = false is important
      _channel.BasicReject(result.DeliveryTag, false);

      return;
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    LogError(ex);
  }

  counter++;

  // Prevent Very fast failed message process
  Thread.Sleep(WaitInNackOnMilliSecond);

   // Requeue = true is important to reprocess
  _channel.BasicNack(result.DeliveryTag, false, true);
};

_channel.BasicConsume(config.Queue, false, _consumer);

نکته‌ای که در این کد وجود دارد این است که اگر شما چند instance داشته باشید، تعداد پردازش‌ها بیشتر می‌شود. زیرا پیام‌ها بصورت RoundRobin بین سرورها پخش می‌شود که هرکدام هر طبق کد بالا آنها را 3 بار پردازش می‌کنند.
بطور مثال اگر 4 سرور داشته باشید، 4*3=12 بار پیام پردازش می‌شود و سپس بر روی deadLetter قرار داده می‌شود.
برای حل این مشکل می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

_consumer.Received += (model, result) =>
{
  try
  {
    var message = Encoding.UTF8.GetString(result.Body.ToArray());

    while (counter < config.RequeueMessageRetryCount)
    {
      var isSuccess = false;

      try
      {
        isSuccess = Received.Invoke(message);
      }
      catch (Exception)
      {
        // ignored
      }

      if (isSuccess)
      {
        counter = 0;

        _channel.BasicAck(result.DeliveryTag, false);

        return;
      }

      counter++;

      Thread.Sleep(WaitInReprocessOnMilliSecond);
    }

    counter = 0;

    _channel.BasicReject(result.DeliveryTag, false);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    ExceptionOccured(ex);
  }
};

_channel.BasicConsume(config.Queue, false, _consumer);

تگ ها: , ,

دسته بندی ها:

به روز شده در: