1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

یکی از انواع Dependency LifeTime که در .net Core وجود دارد Scoped است که در طول یک Request Web معتبر است.
فرض کنید می‌خواهید این طول عمر را خودتان شبیه سازی کنید یا شبیه به موردی که ما در پروژه نیاز به آن داشتیم، می‌خواهید به ازای هر Thread فقط یک Instance از کلاس مورد نظر داشته باشید.
کد زیر را در نظر بگیرید:

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace External.Writer
{
  public class BlockCommandWriter : RabbitmqSyncWriter
  {
    [ThreadStatic]
    private static BlockCommandWriter _instance;
    
    private static readonly object LockObj = new object();

    private BlockCommandWriter(List<string> hostNames,
      string username,
      string password,
      string exchange,
      string routingKey,
      bool shouldSend,
      bool automaticRecoveryEnabled)
      : base(hostNames, username, password, exchange, routingKey, shouldSend, automaticRecoveryEnabled, true)
    {
    }

    public static BlockCommandWriter GetInstance()
    {
      if (_instance == null)
      {
        lock (LockObj)
        {
          if (_instance == null)
          {
            var hostNames = new List<string>();
            var hosts = Configs.Hostname;

            if (hosts.Contains(","))
            {
              hostNames.AddRange(hosts.Split(','));
            }
            else
            {
              hostNames.Add(hosts);
            }

            _instance = new DecreaseBlockCommandWriter(hostNames,
              Configs.Username,
              Configs.Password,
              Configs.Exchange,
              Configs.BlockRoutingKey,
              Configs.BlockShouldSend,
              Configs.AutomaticRecoveryEnabled);
          }
        }
      }

      return _instance;
    }

    public void SendToQueue(string message)
    {
      base.Send(message);
    }
  }
}

اگر در کد بالا از [ThreadStatic] استفاده نکنیم، در تمام برنامه یک Instance از آن وجود دارد. در بعضی مواقع مانند Publish بر روی RabbitMQ استفاده از کد بالا ممکن است باعث مشکل شود.
اگر برنامه شما چند Thread مختلف داشته باشد که تمام آنها از یک Connection در RabbitMQ استفاده کنند، باعث بروز خطا می‌شود و در داکیومنت خود ربیت هم گفته شده است تا یک کانکشن را بین تردهای مختلف استفاده نکنید.
یکی از راه‌ها قرار دادن صف داخلی در کلاس Base بالا است تا تمام تردها بر روی آن بنویسند و ربیت از روی آن پیام‌ها را برداشته و منتشر کند اما این روش ممکن است باعث ازبین رفتن دیتا در صورت ریست ایجنت شود.
راه دیگر استفاده از روش بالا است که باعث می‌شود متغیر Static که همان کلاس ما است به ازای هر ترد مقدار منحصر به فرد داشته باشد که مشکل گفته شده را حل می‌کند.

دقت کنید که aticattribute گفته شده را بر روی آبجکتی که Lock توسط آن انجام می‌شود قرار ندهید. در غیر این صورت با خطا Null بودن آن مواجه می‌شوید.

system threadstaticattribute

rabbitmq connections