1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

اگر در برنامه خود نیاز دارید که خط‌های تکراری در یک فایل را پیدا کنید می‌توانید از کد زیر استفاده کنید.

ابتدا تمام فایل را خوانده و در یک متغیر می‌ریزیم.
سپس بر روی آن GroupBy انجام می‌دهیم و توسط شرط Where خط‌هایی که تکراری هستند را پیدا می‌کنیم.

const string path = "text.txt";

var lines = File.ReadAllLines(path);
var totalData = lines.GroupBy(x => x).Where(g => g.Count() > 1).ToList();
var duplicateData = totalData.Select(g => g.Key).ToArray();
var countDuplicateData = totalData.Select(g => g.Count()).ToArray();

افزونه زیر هم برای کارهایی مانند پیدا کردن خط‌های تکراری و … کاربردر دارد.

transformer