1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

اگر پروژه شما دارای فایل web.config است و برای محیط‌های مختلف آن فایلی مانند web.Prod.config تعریف کرده‌اید و همچنین از Azure PipeLine برای CI/CD استفاده می‌کنید، اگر از DependentUpon در آن استفاده کرده باشید با خطا مواجه می‌شوید و در واقع تمام کانفیگ‌ها منتقل نمی‌شود و خطا پیدا نشدن فایل را دریافت می‌کنید.
راه‌حل آن است که مقدار <DependentUpon>Web.config</DependentUpon> را از آن پاک کنید.

<Content Include="Web.config">
  <SubType>Designer</SubType>
  <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory>
</Content>
<Content Include="Web.Alpha.config">
  <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory>
  <IsTransformFile>true</IsTransformFile>
  <DependentUpon>Web.config</DependentUpon>
</Content>
<Content Include="Web.Staging.config">
  <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory>
  <IsTransformFile>true</IsTransformFile>
  <DependentUpon>Web.config</DependentUpon>
</Content>
<Content Include="Web.Prod.config">
  <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory>
  <IsTransformFile>true</IsTransformFile>
  <DependentUpon>Web.config</DependentUpon>
</Content>

این مشکل در دایومنت خود ماکروسافت هم توضیح داده شده است:

transforms-variable-substitution