1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

گاهی مواقع برای تست کردن فانکشن نوشته شده در دیتابیس، نیاز به فراخوانی آن توسط دستورهای SQL دارید.
روش فراخوانی stored procedure ها بسیار راحت است و توسط دستور EXEC می‌توانید آن را فراخوانی کنید.
اما برای Function ها روش بالا جوابگو نیست و بجای آن باید بصورت زیر عمل کنید:

SELECT * FROM [dbo].[FnGetTodayReportByCustomerId](1)

روش فراخوانی بسیار راحت و شبیه یک SELECT معمولی است که بجای جدول، فانکشن شما آورده می‌شود و داخل پرانتز نیز ورودی های فانکشن شما قرار داده می‌شود.