1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

فرض کنید 2 جدول دارید که می‌خواهید اطلاعات یکی از آنها را با توجه به جدول دوم آپدیت کنید. یا به زبان دیگر این 2 جدول با یکدیگر کلید خارجی دارند و می‌خواهید فیلدهای یکی از آنها را آپدیت کنید.
توسط کوئری زیر می‌توانید این کار را انجام بدهید.

UPDATE c
SET c.[NationalCode] = cc.[NationalCode],
  c.[CustomerTitle] = cc.[CustomerTitle]
FROM [bof].Customer AS c
     LEFT JOIN
   [tse].Customer2 AS cc
   ON c.Id = cc.CustomerId
WHERE
  cc.Type = 2
GO