1 دقیقه میانگین مدت زمان مطالعه است

گاهی مواقع که نیاز به انتقال فایل‌های پروژه و یا فشرده سازی آنها است، برای کاهش حجم پاک کردن فولدرهای bin و obj از حجم نهایی می‌کاهد.
توسط کد زیر می‌توانید این فولدرهای را پروژه خود پاک کنید.

@ECHO off
cls

ECHO Deleting all BIN and OBJ folders...
ECHO.

FOR /d /r . %%d in (bin,obj) DO (
	IF EXIST "%%d" (		 	 
		ECHO %%d | FIND /I "\node_modules\" > Nul && ( 
			ECHO.Skipping: %%d
		) || (
			ECHO.Deleting: %%d
			rd /s/q "%%d"
		)
	)
)

ECHO.
ECHO.BIN and OBJ folders have been successfully deleted. Press any key to exit.
pause > nul

کافی است فایل بالا را بصورت .bat ذخیره کنید و آن را در Root پروژه قرار دهید. با اجرا این فایل، فولدرهای گفته شده پاک می‌شوند.

تگ ها: , , ,

دسته بندی ها:

به روز شده در: